SHOP NOVINKY AKCE!!! BAZAR ZÁRUKA O NÁS KONTAKT
Všeobecné ustanovení

Ke každému zboží zakoupenému u GLOBALMEDIAPRO, s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně předáno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listu. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny součástky za jiný kus (případně typ) se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Pokud vadu způsobil uživatel přístroje skladováním nebo provozováním přístroje ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly (voda, káva, oheň, žár apod.)
 • V případě neoprávněné reklamace budeme účtovat veškeré náklady spojené s opravou nebo testováním ve výši nejméně (1500,- Kč + DPH) a dále náklady spojené s dopravou zpět odběrateli. Zboží je zákazníkovi zasláno zpět po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

  Vyřízení reklamace

  Kupující uplatňuje reklamaci v prodejně nebo u firmy, kde zboží zakoupil. Je-li v záručním listě uvedena firma, která je určena k provedení opravy, uplatní kupující právo na opravu u této firmy, tím uplatní právo ze záruky. Nákup kupující prokazuje zejména příslušným prodejním dokladem (faktura, dodací list) , v opačném případě nebude reklamace uznána.

  Zboží je odběratel povinen dodat k reklamačnímu řízení v originálním obalu, kompletní (veškerá dokumentace a programové vybavení) včetně příslušenství. Dále požadujeme doklad (faktura, dodací list) o nákupu zboží opatřený datem.

  Prodávající povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace odběratelem. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace odběratelem. Vyřízení reklamace však není možné vázat na uplatnění reklamace u dodavatele ani z toho důvodu vyřízení reklamace odkládat. Pokud není odběratel spokojen s vyřízením reklamace, může uplatnit své právo prostřednictvím soudu.

   © GLOBALMEDIAPRO, s.r.o. 2004-2016